fbpx

Aktualności

Strona główna / Aktualności

Potrzebujesz wsparcia pawnego?

Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca – kiedy jest wymagane? 

Obowiązujące przepisy zezwalają polskim pracodawcom na zatrudnianie cudzoziemców do prac sezonowych, jednakże na określonych zasadach. Podstawowym dokumentem, który dopuszcza obcokrajowca do wykonywania prac sezonowych, jest zezwolenie na pracę sezonową. Inicjatywa wystąpienia z wnioskiem o taki dokument spoczywa w tym przypadku na rękach podmiotu powierzającego wykonywanie pracy. To zatem pracodawca będzie stroną w toczącym się postępowaniu administracyjnym. 

Zagadnienia związane z pracą sezonową normuje dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego. Zezwala ona na powierzanie pracy sezonowej nie tylko obywatelom UE, ale i cudzoziemcom z państw trzecich. Cele wskazane w dyrektywach unijnych są jednak osiągane przez poszczególne państwa członkowskie w drodze transpozycji, we własnych regulacjach prawnych. Stąd też, aby poznać zasady dotyczące zatrudniania cudzoziemców przy pracach sezonowych w Polsce, należy odwołać się do norm krajowych. 

Praca sezonowa i pracownik sezonowy  

W polskim Kodeksie pracy nie znajdziemy definicji pracy sezonowej ani pracownika sezonowego. Wyjaśnienia tych pojęć podjęły się jednak sądy, co wymaga tym samym odwołania się do krajowego orzecznictwa. 

Powszechnie cytowanym jest w tym zakresie wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 kwietnia 1986 r., sygn. akt III URN 20/86, w którym wyjaśniono, że określenie „praca sezonowa” oznacza „tylko prace wykonywane przez część roku, związane z określonym sezonem, tj. z właściwą porą roku, a zwłaszcza z warunkami atmosferycznymi (…) Charakterystyczną cechą prac sezonowych jest więc ich związek z porą roku, tzn. sezonem (wiosennym, letnim, jesienno-zimowym)”. 

Zatrudnienie do pracy sezonowej można znaleźć w szczególności w branżach takich jak rolnictwo, turystyka, gastronomia, handel, przetwórstwo. 

Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca 

Cudzoziemiec, który chce wykonywać pracę sezonową w Polsce, jest zobowiązany posiadać zezwolenie na pracę sezonową (zezwolenie na pracę typu S). Nie wolno jednak zapominać o szerokiej grupie obcokrajowców, uprawnionych do wykonywania pracy bez zezwolenia. Są to m.in. osoby posiadające zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego RP, korzystające z ochrony uzupełniającej, mające status uchodźcy nadany w RP lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich UE lub EOG. 

Do wykonywania pracy sezonowej w Polsce nie uprawnia natomiast oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisywane do ewidencji oświadczeń. 

Tryb i zasady ubiegania się o zezwolenie na pracę sezonową są regulowane w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Należy pamiętać, że procedura ta będzie się nieco różnić w zależności od miejsca pobytu cudzoziemca, a więc tego, czy w chwili składania wniosku przebywa on już w Polsce, czy za granicą.  

O takie zezwolenie wnioskuje zamierzający zatrudnić cudzoziemca pracodawca, będący tym samym stroną toczącego się postępowania. Wniosek składa się w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy. W zależności od danego regionu wymagany może być wniosek online lub składany w tradycyjny sposób. 

Istotne dla zezwolenia na pracę sezonową pozostaje w szczególności to, że: 

  • wydaje się je na czas określony, który nie może być dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym (art. 88t ww. ustawy),
  • jest ono wymagane, jeżeli cudzoziemiec wykonuje na terytorium RP pracę w zakresie działalności określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 9, na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium RP (art. 88 ust. 2 ww. ustawy). Wykaz prac sezonowych, dla których wydaje się zezwolenie na pracę sezonową, zawiera Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca. Należą do nich dwie sekcje: (I) rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo oraz (II) działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, w ramach których wyodrębniono odpowiednio 25 podklas i 4 podklasy.  

Kto wydaje zezwolenie na pracę sezonową?

Zezwolenie na pracę sezonową wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Takie zezwolenie wydaje się dla określonego cudzoziemca. Powinno ono określać w szczególności podmiot powierzający wykonywanie pracy, najniższe wynagrodzenie cudzoziemca, wymiar czasu pracy albo liczbę godzin pracy w tygodniu lub miesiącu, rodzaj umowy będącej podstawą wykonywania pracy oraz okres ważności zezwolenia.

W zakresie rozpatrywania wniosków o zezwolenie na pracę sezonową obowiązuje zasada pierwszeństwa dla cudzoziemców, którzy co najmniej raz w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku wykonywali pracę na rzecz danego podmiotu na podstawie zezwolenia na pracę sezonową, jeżeli praca będzie wykonywana na podstawie umowy o pracę. 

Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać zezwolenie na pracę sezonową? 

Zezwolenie na pracę sezonową zostanie wydane, pod warunkiem, że: 

  • wysokość wynagrodzenia, która zostanie określona w umowie z cudzoziemcem, nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku oraz
  • podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dołączył do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową informację starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy. Spełnienie tego warunku nie jest jednak wymagane względem wszystkich cudzoziemców. Ułatwienia obowiązują dla obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Ukrainy. 

Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową 

Powyższe wymogi wynikają z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 88o) i odnoszą się bezpośrednio do zezwolenia na pracę sezonową. Przypominamy jednak, że cudzoziemiec, mający zostać zatrudniony do wykonywania pracy sezonowej, powinien posiadać także odpowiedni tytuł pobytowy, legalizujący jego pobyt na terytorium RP. Jest nim zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową, o którym mowa w art. 185a ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. Z wnioskiem o jego udzielnie nie występuje już jednak pracodawca, a sam cudzoziemiec. 

Zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową udziela się, jeżeli cudzoziemiec spełnia łącznie następujące warunki: 

  • wjechał na terytorium RP na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej, albo w ramach ruchu bezwizowego, w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową wpisanym do ewidencji wniosków; 
  • posiada zezwolenie na pracę sezonową lub przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową, ważne w okresie przekraczającym okres pobytu określony w wizie albo okres pobytu w ramach ruchu bezwizowego;
  • posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania; 
  • posiada ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium RP; 
  • ma zapewnione zakwaterowanie na terytorium RP. 

Zatrudnianie cudzoziemców z kancelarią LEGAL LOGISTICS 

Zatrudnianie cudzoziemców, czy to do pracy stałej, czy sezonowej, wiąże się dla każdego pracodawcy z obowiązkiem dopełnienia szeregu formalności oraz koniecznością bardzo dobrej znajomości obowiązujących procedur. Liczne dokumenty, jakie trzeba przygotować, występując z wnioskiem o zezwolenie na pracę dla obcokrajowca, a także dodatkowe warunki, jakie należy spełnić, powodują, że niezbędna okazuje się w tym zakresie zewnętrzna, profesjonalna pomoc. 

Wsparcie to zapewnia nasza kancelaria prawna LEGAL LOGISTICS, która działa w szczególności na rzecz polskich przewoźników drogowych, pomagając im w zatrudnianiu cudzoziemców na stanowiskach kierowców zawodowych. Dzięki naszemu doświadczeniu i znajomości przepisów jesteśmy w stanie sprawnie przeprowadzić Państwa przez całe postępowanie. Zapraszamy do kontaktu! 

Zadbamy o Twoje bezpieczeństwo prawne