fbpx

Do zakładania firmy na terytorium RP są uprawnieni nie tylko obywatele polscy. Mogą robić to także obcokrajowcy, jednakże z pewnymi ograniczeniami. Za podstawową i najprostszą formę prawną prowadzenia działalności, niewymagającą żadnego kapitału na start, uznaje się jednoosobową działalność gospodarczą. W zależności od obywatelstwa cudzoziemca zastosowanie znajdą odrębne zasady. 

Cudzoziemiec a działalność gospodarcza w Polsce – kto może założyć JDG?

Jednoosobowa działalność gospodarcza nie jest formą prawną prowadzenia działalności, z której  mogą korzystać wszyscy cudzoziemcy przebywający w Polsce. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje w tym zakresie rozgraniczenia na cudzoziemców z państw członkowskich UE oraz cudzoziemców spoza UE.

Pierwsi z nich korzystają w tym zakresie z pełnej swobody, a więc mogą bez przeszkód założyć w Polsce własną firmę jednoosobową, a także dowolną spółkę handlową. Do grupy tej należą w dodatku obywatele państw EOG oraz, na mocy odrębnych umów, obywatele USA i Konfederacji Szwajcarskiej. Ponadto, w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, możliwość otworzenia firmy w Polsce zyskali również obywatele Ukrainy, jeśli przebywają w Polsce legalnie i posiadają numer PESEL.

Ograniczenia nakładane na jednoosobową działalność gospodarczą wynikają z art. 4 ust. 3 ww. ustawy. Przepis ten nie upoważnia do zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej (a także spółki jawnej i partnerskiej) następujących osób zagranicznych: 

Z powyższego wynika tym samym, że gdy mowa o cudzoziemcach spoza UE, a więc z tak zwanych państw trzecich, założenie przez nich JDG w Polsce wymaga uzyskania odpowiedniego tytułu pobytowego, takiego jak zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej, Karta Polaka, czy zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE. W innych przypadkach nie są oni uprawnieni do prowadzenia firmy jednoosobowej. 

Jednoosobowa działalność gospodarcza dla cudzoziemca – co należy wiedzieć przed rejestracją?

Mimo że zakładanie JDG w Polsce jest o wiele prostsze niż otwieranie spółki, nie oznacza to, że można przystąpić do tego zadania z marszu. W przypadku rozważania właśnie jednoosobowej działalności gospodarczej należy zwrócić szczególną uwagę na kwestie takie jak:

Jak założyć JDG w Polsce przez cudzoziemca? 

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest rejestrowana bezpłatnie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wniosek o wpis można złożyć drogą tradycyjną, podczas wizyty w dowolnym urzędzie miasta lub gminy, jak i online, za pośrednictwem strony www.biznes.gov.pl/pl lub wybranych banków. Rejestracja JDG drogą elektroniczną wymaga posiadania podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego. 

We wniosku o wpis do CEIDG konieczne jest podanie w szczególności danych takich jak: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości, wszystkie posiadane obywatelstwa, numer NIP i REGON (jeśli zostały nadane), adres zamieszkania oraz inne adresy związane z zakładaną działalnością, nazwa firmy, kody PKD, liczba planowanych do zatrudnienia pracowników, data rozpoczęcia działalności, informacje o ubezpieczeniu w ZUS, KRUS lub za granicą, dane urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG przedsiębiorca może także dokonać wyboru formy opodatkowania oraz zarejestrować się do VAT.

Rejestracja firmy w CEIDG wiąże się z automatyczną rejestracją w ZUS. Na przedsiębiorcy, jako płatniku składek, spoczywa w związku z tym obowiązek, aby w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności, dokonać odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń. 

Mimo że zakładanie JDG nie jest co do zasady procedurą przesadnie skomplikowaną, to jednak, gdy mówimy o otwieraniu firmy w obcym kraju przez cudzoziemca, czynność ta może przysporzyć znacznie większych problemów. Zachęcamy w związku z tym do zwrócenia się o pomoc prawną do naszej kancelarii LEGAL LOGISTICS, która przeprowadzi Państwa przez cały proces. Nasze wsparcie obejmuje nie tylko sprawy urzędowe i związane z rejestracją, ale i doradztwo w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania, księgowości oraz innych.