fbpx

Stała Obsługa Prawna

Usługi / Stała Obsługa Prawna

10

Tym z Państwa, którym w sposób szczególny zależy na kompleksowych usługach prawnych oraz regularnym dostępie do wiedzy naszych specjalistów, rekomendujemy Stałą Obsługę Prawną.

W ramach Stałej Obsługi Prawnej oferujemy szeroki i zróżnicowany zakres usług dla różnych grup podmiotów z branży transportowej. 

W każdym przypadku istnieje możliwość indywidualnego dopasowania i ustalenia warunków współpracy z uwzględnieniem Państwa potrzeb i oczekiwań.

Kierowcy zatrudnieni w przedsiębiorstwie otrzymują od nas wsparcie w postaci doradztwa prawnego udzielanego niezwłocznie w formie ustnej lub w formie pisemnej, a także alertu prawnego informującego o zmianach w przepisach dla branży transportowej. Zapewniamy również reprezentację podczas kontroli drogowych, która obejmuje w szczególności kontakt telefoniczny z kierującym pojazdem oraz sporządzanie pism wyjaśniających i odwołań. Kierowcy mogą skorzystać ponadto z całodobowego telefonu z tłumaczeniem (wszystkie języki państw członkowskich UE i Europy Wschodniej) oraz całodobowego telefonu alarmowego. Szybka porada prawna dotyczy spraw nagłych, najczęściej z zakresu ustawy o czasie pracy kierowców, umowy AETR, rozporządzenia 561/2006.

Stała Obsługa Prawna dla spedytorów i dyspozytorów zatrudnionych w przedsiębiorstwie to w szczególności możliwość udziału w organizowanych przez naszą kancelarię szkoleniach przeprowadzanych w formie zdalnej za pośrednictwem systemu CMR. Spedytorom i dyspozytorom udostępniamy również całodobowy telefon alarmowy i z tłumaczeniem, poprzez które rozwiązujemy bieżące problemy kierowców w trakcie realizacji zlecenia transportowego.

Klienci, którzy zdecydują się na objęcie Stałą Obsługą Prawną wewnętrznego działu kadr w swojej firmie, otrzymają od naszych specjalistów pomoc w bieżącym monitorowaniu dokumentacji związanej z kodeksem pracy, ustawą o czasie pracy kierowców, rozporządzeniem 1072/2009 oraz ustawą o transporcie drogowym. Do naszych obowiązków należy także reprezentacja i wsparcie podczas kontroli organów administracyjnych w siedzibie przedsiębiorcy oraz wysyłanie alertu prawnego o zmianach przepisów w krajowym i unijnym prawie pracy.

W ramach kompleksowego wsparcia dla działu księgowości świadczymy usługi z zakresu windykacji transportowej, zarówno przed wejściem sprawy na drogę sądową, jak i po nadaniu tytułu wykonawczego. Przeprowadzamy również monitoring i optymalizujemy wewnątrzzakładowe źródła pracy, takie jak regulamin pracy i wynagradzania, umowy o pracę i umowy cywilnoprawne. Wspomagamy także dział księgowości we wdrażaniu procedur, które pozwolą zabezpieczyć się przed roszczeniami dochodzonymi przez kierowców. W razie zmian w przepisach prawa podatkowego nasi eksperci na bieżąco informują o wszelkich planowanych lub już wprowadzonych rozwiązaniach.

Objęte Stałą Obsługą Prawną kadry zarządzające zyskują dostęp do cyklicznych szkoleń online lub w siedzibie przedsiębiorcy z zakresu najnowszych aktualizacji aktów prawnych istotnych dla branży transportowej. O wszelkich bieżących zmianach informujemy natomiast w przewidzianym dla każdej grupy podmiotów alercie prawnym. Jesteśmy również gotowi zapewnić Państwu zastępstwo procesowe wraz z należytym wsparciem na każdym etapie postępowania. Do naszych usług należy ponadto pomoc w sporządzaniu oraz weryfikowaniu prawidłowości zawieranych umów transportowych.

Zadbamy o Twoje bezpieczeństwo prawne