fbpx

Aktualności

Strona główna / Aktualności

Potrzebujesz wsparcia pawnego?

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca  – kiedy będzie potrzebne? 

Pracodawcy, którzy planują zatrudnić w swojej firmie cudzoziemców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej, a także nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, są zobowiązani uzyskać dla nich zezwolenie na pracę, jeśli nie posiadają oni jednego z tytułów pobytowych określonych w przepisach. W obrocie występują różne typy tych zezwoleń, w zależności od rodzaju pracy, pełnionej funkcji, czy siedziby pracodawcy. Z wnioskiem o wydanie takiego zezwolenia zawsze powinien wystąpić podmiot powierzający wykonywanie pracy.

Jeżeli w najbliższym czasie planują Państwo przyjąć do swojej firmy cudzoziemca nieposiadającego obywatelstwa jednego z państw członkowskich Unii, jednak nie znają Państwo procedury zatrudniania obcokrajowców, obowiązujących przepisów i wymogów, zapraszamy do skontaktowania się z naszą kancelarią. Jesteśmy gotowi pomóc we wszelkich formalnościach oraz uzyskaniu niezbędnych zezwoleń. Wskażemy także, w jakich przypadkach zezwolenie to nie będzie potrzebne oraz względem jakich grup możliwe jest powierzenie pracy w trybie uproszczonym, na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy.

Rodzaje zezwoleń na pracę dla cudzoziemców 

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemców wyodrębnia 6 typów zezwoleń na pracę dla cudzoziemców: 

Zezwolenie na pracę typu A – wydawane dla cudzoziemca, który wykonuje pracę na terytorium RP na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium RP. W praktyce jest to najpopularniejszy rodzaj zezwolenia na pracę dla cudzoziemca;

Zezwolenie na pracę typu B – dotyczy cudzoziemca, który będzie pełnić funkcję w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji albo prowadzić sprawy spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz; 

Zezwolenie na pracę typu C – tym zezwoleniem powinni zostać objęci cudzoziemcy, którzy wykonują pracę u pracodawcy zagranicznego i są delegowani do Polski na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu powiązanego z pracodawcą zagranicznym; 

Zezwolenie na pracę typy D – wymagane dla cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium RP i jest delegowany do Polski w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa);

Zezwolenie na pracę typu E – niezbędne dla pracowników wykonujących pracę u pracodawcy zagranicznego i delegowanych do Polski na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym w innym celu niż wskazane powyżej; 

Zezwolenie na pracę typu S – jest to zezwolenie na pracę sezonową.

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca typu A 

Zezwolenie typu A należy do najpopularniejszych zezwoleń na pracę wydawanych dla obywateli państw nienależących do Unii Europejskiej. Tego rodzaju zezwolenie wydaje wojewoda właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego pracę. 

Uzyskanie zezwolenia typu A zostało jednak obwarowane dodatkowymi wymogami, które wynikają z art. 88c ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: 

  • cudzoziemiec nie może otrzymywać wynagrodzenia niższego niż wynagrodzenie pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku; 
  • wysokość miesięcznego wynagrodzenia cudzoziemca nie może być niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę; 
  • podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi ma obowiązek dołączyć do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę informację starosty właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych (test rynku pracy). Wymóg ten nie znajdzie jednak zastosowania we wszystkich przypadkach, m.in. wtedy, gdy zezwolenie na pracę typu A jest przedłużane dla tego samego cudzoziemca, na tym samym stanowisku lub gdy brak takiej konieczności wynika z odrębnych przepisów. 

Wniosek o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca

We wniosku o wydanie zezwolenia na pracę powinny znaleźć się w szczególności informacje dotyczące podmiotu powierzającego wykonywanie pracy (m.in. nazwa lub imię i nazwisko, dane adresowe, NIP, REGON, PESEL, symbol PKD, oświadczenie o niekaralności), informacje o cudzoziemcu (imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, obywatelstwo, informacje z dokumentu podróżnego), a także informacje dotyczące powierzanej cudzoziemcowi pracy (m.in. miejsce wykonywania pracy, stanowisko, rodzaj pracy, okres pracy, wymiar czasu pracy, wysokość wynagrodzenia). 

Na jaki okres wydaje się zezwolenie na pracę? 

Zgodnie z ogólną zasadą, zezwolenie na pracę jest wydawane na czas określony, nie dłuższy jednak niż 3 lata. Przepisy dopuszczają możliwość jego przedłużenia. 

Zezwolenie może zostać wydane także na okres nie dłuższy niż 5 lat, w przypadku gdy cudzoziemiec pełni funkcję w zarządzie osoby prawnej, która na dzień złożenia wniosku zatrudnia powyżej 25 osób. Jeżeli natomiast zezwolenie na pracę dotyczy pracownika delegowanego do Polski przez pracodawcę zagranicznego w celu realizacji usługi eksportowej, wojewoda wydaje zezwolenie na pracę na okres delegowania. 

Zezwolenie na pracę wydaje się dla określonego cudzoziemca, w trzech egzemplarzach, z których dwa otrzymuje podmiot powierzający wykonywanie pracy. Określa się w nim pracodawcę, stanowisko lub rodzaj pracy, najniższe miesięczne wynagrodzenie cudzoziemca na danym stanowisku, wymiar czasu pracy albo liczbę godzin pracy w tygodniu lub miesiącu, rodzaj umowy, okres ważności zezwolenia. 

Opłata za zezwolenie na pracę dla cudzoziemca

Opłata za wydanie zezwolenia na pracę pozostaje uzależniona od okresu, na jaki ma zostać zatrudniony cudzoziemiec oraz rodzaju zezwolenia. 

W przypadku zezwolenia na pracę typu A, B, C i E na okres do 3 miesięcy jest to koszt 50 zł, a powyżej 3 miesięcy – 100 zł. Wydanie zezwolenia na pracę typu D kosztuje natomiast 200 zł. Dodatkowej opłacie podlega również wniosek o przedłużenie zezwolenia. 

Opłaty te wnosi się do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. 

Ile się czeka na zezwolenie na pracę dla cudzoziemca?

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego organy administracji publicznej są zobowiązane załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Decyzja dotycząca zezwolenia na pracę jest wydawana maksymalnie w ciągu miesiąca, jeżeli załatwienie sprawy wymaga postępowania wyjaśniającego. W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin ten może wydłużyć się do dwóch miesięcy.

Obowiązki informacyjne podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi

Uzyskanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca nakłada także na podmiot powierzający pracę nowe obowiązki informacyjne. W terminie 7 dni ma on obowiązek powiadomić wojewodę, który wydał zezwolenie, o okolicznościach takich jak: rozpoczęcie przez cudzoziemca pracy o innym charakterze lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu, zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego cudzoziemcowi wykonywanie pracy, przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę, przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, przerwanie pracy przez cudzoziemca na okres przekraczający 3 miesiące. 

Zadbamy o Twoje bezpieczeństwo prawne