fbpx

Przepisy krajowe zezwalają na założenie działalności gospodarczej przez cudzoziemca pochodzącego zarówno z jednego z państw członkowskich UE, jak i spoza tego obszaru. Z pewnymi wyjątkami może on prowadzić w Polsce nie tylko jednoosobową działalność gospodarczą, ale i spółkę prawa handlowego – kapitałową lub osobową. W związku z tym, że spośród wszystkich spółek największym zainteresowaniem cieszy się właśnie tytułowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.), w tym artykule skoncentrujemy się głównie na omówieniu wymogów stawianych przed tą formą prawną.

Jeśli mówilibyśmy o zakładaniu spółki z o.o. przez obywatela polskiego, moglibyśmy przejść od razu do przepisów ustawy Kodeks spółek handlowych. Jako że jednak przedmiotem tej publikacji jest zakładanie spółki przez cudzoziemców, w pierwszej kolejności musimy odwołać się do ustawy z dnia 6 marca  2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która reguluje podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne na terytorium RP.

Jacy cudzoziemcy mogą założyć spółkę z o.o. w Polsce? 

Do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na terytorium RP w formie spółki z o.o.,  na takich samych zasadach jak obywatele polscy, są uprawnieni, zgodnie z treścią art. 4 ww. ustawy: 

Zakładanie spółki z o.o. przez obcokrajowca – główne etapy tworzenia spółki w Polsce 

Spółka z o.o. to spółka kapitałowa, którą można utworzyć w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jej założycielem może być jedna lub więcej osób, z zastrzeżeniem, że nie jest dopuszczalne, aby spółka z o.o. została zawiązana wyłącznie przez inną, jednoosobową spółkę z o.o.

Spółkę z o.o. można utworzyć w jednym z dwóch trybów – tradycyjnym, a więc w formie aktu notarialnego lub internetowym (S24), co jest rozwiązaniem wygodniejszym, szybszym i tańszym. Należy jednak pamiętać, że zakładanie spółki z o.o. przez Internet wiąże się także z pewnymi ograniczeniami, takimi jak mniejsza elastyczność w zakresie kształtowania umowy, czy konieczność pokrycia kapitału zakładowego wyłącznie wkładami pieniężnymi. 

Do powstania spółki z o.o. wymaga się, zgodnie z treścią art. 163 KSH, następujących czynności: 

1) zawarcia umowy spółki

2) wniesienia przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego, a w razie objęcia udziału za cenę wyższą od wartości nominalnej, także wniesienia nadwyżki, z uwzględnieniem art. 158 § 11

3) powołania zarządu

4) ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli wymaga tego ustawa lub umowa spółki

5) wpisu do rejestru

Zawarcie umowy spółki z o.o. 

Jeżeli spółka z o.o. jest zakładana w tradycyjny sposób, umowę należy sporządzić w formie aktu notarialnego. 

Umowa spółki z o.o. powinna określać przede wszystkim: 

Zawarcie umowy spółki z o.o. pociąga za sobą skutek w postaci powstania spółki z o.o. w organizacji. Taką spółkę reprezentuje zarząd albo pełnomocnik powołany jednomyślną uchwałą wspólników.

Kapitał zakładowy spółki z o.o.

Minimalny kapitał zakładowy spółki z o.o. powinien wynosić 5000 złotych. Wartość nominalna udziału nie może być natomiast niższa niż 50 złotych. Przepisy zakazują w dodatku obejmowania udziałów poniżej ich wartości nominalnej. Jeżeli natomiast udział jest obejmowany po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżkę przelewa się do kapitału zapasowego.

Przy zawieraniu spółki drogą tradycyjną możliwe jest wniesienie nie tylko wkładów pieniężnych, ale i niepieniężnych (aport). W takiej jednak sytuacji umowa spółki powinna szczegółowo określać przedmiot tego wkładu oraz osobę wspólnika wnoszącego aport, jak również liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów.

Organy spółki z o.o. 

Podstawowym i obowiązkowym organem spółki z o.o. jest zarząd, który prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją. Składa się on z jednego albo większej liczby członków. Do zarządu mogą być powołane osoby spośród wspólników lub spoza ich grona. Obligatoryjnym organem spółki jest ponadto zgromadzenie wspólników, które istnieje w niej z mocy prawa. Nie jest tym samym powoływane lub wybierane, ponieważ tworzą je wszyscy wspólnicy spółki (lub ich pełnomocnicy).

Umowa spółki może ustanowić także radę nadzorczą lub komisję rewizyjną albo oba te organy. Są to zatem organy fakultatywne, jednak z zastrzeżeniem, że w spółkach, w których kapitał zakładowy przewyższa kwotę 500 000 złotych, a wspólników jest więcej niż 25, powinna zostać ustanowiona rada nadzorcza lub komisja rewizyjna.

Rejestracja spółki z o.o. 

Zwracamy uwagę na to, że w przypadku spółki z o.o. poza jej zawiązaniem (sporządzeniem umowy spółki) wymagana jest także jej rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Są to tym samym dwie odrębne czynności. 

Obowiązek takiego zgłoszenia, którego dokonuje się do sądu rejestrowego właściwego ze względu na siedzibę spółki, spoczywa na zarządzie. Wniosek o wpis spółki do rejestru mają obowiązek podpisać wszyscy jego członkowie. 

Wniosek o rejestrację spółki do KRS składa się wyłącznie online. Będzie wymagać to zatem utworzenia konta w systemie, a także posiadania profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego bądź e-dowodu. 

Na dokonanie zgłoszenia do KRS zarząd ma 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki (jeżeli spółkę zawarto w trybie tradycyjnym) lub 7 dni – jeżeli spółkę zawarto z wykorzystaniem wzorca, a więc internetowo. Przeoczenie tego terminu będzie skutkować rozwiązaniem umowy spółki. 

Zgłoszenie spółki do sądu rejestrowego musi spełniać określone wymogi formalne, takie jak wskazanie firmy, siedziby i adresu spółki, przedmiotu działalności, wysokości kapitału zakładowego. Dołącza się do niego ponadto umowę spółki, oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady zostały wniesione w całości przez wszystkich wspólników oraz dowód powołania członków organów, jeżeli nie stanowi o tym akt notarialny zawierający umowę spółki. 

Zakładanie spółki z o.o. dla cudzoziemców z kancelarią prawną LEGAL LOGISTICS

Proces tworzenia spółki z o.o. z całą pewnością nie należy do najprostszych i najszybszych. Liczne problemy napotykają tu nawet obywatele polscy, dlatego też w przypadku chęci utworzenia spółki przez cudzoziemca, zdecydowanie nie obejdzie się bez profesjonalnej pomocy. 

Zakładanie spółek dla obcokrajowców to jedna z podstawowych usług świadczonych przez naszą kancelarię prawną LEGAL LOGISTICS. Nasi specjaliści oferują w tym zakresie kompleksowe wsparcie, co oznacza, że przeprowadzimy Państwa krok po kroku przez wszystkie etapy, włącznie z rejestracją spółki w KRS, działając jako Państwa pełnomocnicy. Współpraca z doświadczonymi prawnikami znacząco usprawnia i przyspiesza ten proces, ponieważ daje gwarancję dopełnienia wszelkich formalności i postępowania zgodnie z aktualnymi przepisami. Zapraszamy do kontaktu!