fbpx

Z końcem kwietnia bieżącego roku m.in. Inspekcja Transportu Drogowego uzyskała kolejne już uprawnienie, tym razem prawodawca uznał iż w celu wykonywania zadań Inspektorów określony w art. 50 ustawy o transporcie drogowym (m.in.: przestrzegania: warunków przewozu drogowego, przepisów ruchu drogowego, warunków transportu zwierząt, rodzaju używanego paliwa) należy rozbudować zakres uprawnień ITD o możliwość uzyskiwania informacji za pośrednictwem Krajowego Punktu Kontaktowego. Jako uzasadnienie do wprowadzenia nowelizacji wskazano poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i zapewnienie równego traktowania kierowców popełniających naruszenia jak również w celu skuteczniejszej wymiany transgranicznej tychże danych, ustawą z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2014.486) utworzono Krajowy Punkt Kontaktowy oraz upoważniono jak już wspomniałem powyżej Inspekcję Transportu Drogowego (ale również Policję, Straż Graniczną, straże gminne (miejskie) oraz organy celne) do uzyskiwania informacji za pośrednictwem Krajowego Punktu Kontaktowego.

Wymiana informacji, będzie dotyczyć naruszeń popełnionych podczas kierowania pojazdem zarejestrowanym w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak również podczas kierowania pojazdem zarejestrowanym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Wymiana o której to powyżej, dotyczyć będzie w szczególności następujących naruszeń, a to:

Publikacja ta skierowana jest w dużej mierze do polskich kierowców wykonujących zwłaszcza międzynarodowy przewóz drogowy, jak również w stosunku do kierowców zagranicznych dopuszczających się naruszeń na terenie naszego kraju, gdyż po utworzeniu KPK stwierdzenie naruszenia w jakimkolwiek innym kraju, będzie (w odróżnieniu od sytuacji sprzed powstania systemu), skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności kierowcy który dopuścił się naruszenia. System ten, ma zwiększyć ściągalności nakładanych mandatów karnych, jak można się łatwo domyślić – głównie z tytułu niedostosowania się do ograniczeń prędkości. W uzasadnieniu do projektu ustawy, zakłada się że aż 65% kierowców dopuszczających się naruszeń na terenie RP będzie objęta systemem, a co z kolei powinno zapewnić szacunkowo ponad 7 milionów złotych wpływów z mandatów rocznie.