fbpx

Założenie działalności gospodarczej przez cudzoziemca – zasady ogólne 

Prowadzenie biznesu w Polsce nie wymaga posiadania polskiego obywatelstwa. Oznacza to tym samym, że działalność w naszym kraju mogą wykonywać również cudzoziemcy. Obowiązujące w tym zakresie wymagania pozostaną jednak uzależnione od tego, czy ze stosownym wnioskiem wystąpi obywatel innego państwa członkowskiego UE, czy obcokrajowiec z tak zwanych państw trzecich.  Ustawa Prawo przedsiębiorców z dnia 6 […]

Kiedy można zatrudnić cudzoziemca na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy? 

Pracodawcy, którzy zamierzają zatrudnić w swojej firmie obywatela Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii lub Ukrainy, mogą zrobić to na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, które podlega wpisowi do ewidencji oświadczeń. Mimo że z jednej strony procedura ta przyspiesza legalizację zatrudnienia, to jednak jest także obwarowana pewnymi ograniczeniami. W jakich sytuacjach można zatrudnić obcokrajowca na […]

Jak zatrudnić cudzoziemca z Unii Europejskiej?

Mówiąc o zatrudnianiu przez polskich pracodawców cudzoziemców, należy dokonać rozróżnienia na cudzoziemców będących obywatelami innych państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii oraz pochodzących z tak zwanych państw trzecich, nienależących do Unii Europejskiej. Każda z tych grup podlegać będzie odrębnym zasadom. Są one zdecydowanie mniej rygorystyczne względem pierwszej z nich, ponieważ obywatele Unii Europejskiej […]

Jak zatrudnić cudzoziemca spoza UE?

Zatrudnianie cudzoziemców to w większości przypadków skomplikowana, czasochłonna procedura, obwarowana licznymi i stosunkowo często zmieniającymi się przepisami. Obowiązujące w danym przypadku zasady będą zależeć głównie od kraju pochodzenia obcokrajowca, rodzaju pracy, jaką ma wykonywać, a także planowanego okresu pobytu w Polsce. Szczególnie licznie zatrudnianą w naszym kraju grupą są cudzoziemcy spoza UE, podlegający odrębnym regulacjom.  […]

Założenie spółki z o.o. przez cudzoziemca – o czym należy pamiętać? 

Przepisy krajowe zezwalają na założenie działalności gospodarczej przez cudzoziemca pochodzącego zarówno z jednego z państw członkowskich UE, jak i spoza tego obszaru. Z pewnymi wyjątkami może on prowadzić w Polsce nie tylko jednoosobową działalność gospodarczą, ale i spółkę prawa handlowego – kapitałową lub osobową. W związku z tym, że spośród wszystkich spółek największym zainteresowaniem cieszy […]

Jak zatrudnić obywatela Ukrainy w 2023 r.? 

Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z toczącym się w ich państwie konfliktem zbrojnym, zostali objęci szczególnymi zasadami, ułatwiającymi legalizację ich pobytu oraz podjęcie zatrudnienia. Ułatwienia te wprowadza ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.  Zatrudnianie Ukraińców ze znacznymi ułatwieniami […]

Zatrudnianie cudzoziemca a jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Kiedy jest potrzebne?

Podjęcie pracy przez cudzoziemca w Polsce wymaga dopełnienia szeregu formalności, w szczególności wtedy, gdy o zatrudnienie ubiega się obywatel państwa trzeciego, a więc spoza UE. Jednym z dokumentów zezwalających cudzoziemcom na wykonywanie pracy na terytorium naszego kraju jest zezwolenie jednolite, które, co istotne, legalizuje zarazem ich pobyt. Stąd też zamiennie nazywa się je zezwoleniem na […]

Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca – kiedy jest wymagane? 

Obowiązujące przepisy zezwalają polskim pracodawcom na zatrudnianie cudzoziemców do prac sezonowych, jednakże na określonych zasadach. Podstawowym dokumentem, który dopuszcza obcokrajowca do wykonywania prac sezonowych, jest zezwolenie na pracę sezonową. Inicjatywa wystąpienia z wnioskiem o taki dokument spoczywa w tym przypadku na rękach podmiotu powierzającego wykonywanie pracy. To zatem pracodawca będzie stroną w toczącym się postępowaniu […]

JDG dla cudzoziemca

Do zakładania firmy na terytorium RP są uprawnieni nie tylko obywatele polscy. Mogą robić to także obcokrajowcy, jednakże z pewnymi ograniczeniami. Za podstawową i najprostszą formę prawną prowadzenia działalności, niewymagającą żadnego kapitału na start, uznaje się jednoosobową działalność gospodarczą. W zależności od obywatelstwa cudzoziemca zastosowanie znajdą odrębne zasady.  Cudzoziemiec a działalność gospodarcza w Polsce – […]

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca  – kiedy będzie potrzebne? 

Pracodawcy, którzy planują zatrudnić w swojej firmie cudzoziemców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej, a także nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, są zobowiązani uzyskać dla nich zezwolenie na pracę, jeśli nie posiadają oni jednego z tytułów pobytowych określonych w przepisach. W obrocie występują różne typy tych zezwoleń, w zależności od rodzaju pracy, pełnionej funkcji, czy […]